W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spec. Stom. NZOZ Cezary Turostowski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 116/1 w Szczecinie (dalej także jako: ,,Dentus”).

Dentus będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją wykonania usług oferowanych przez Dentus (dalej: ,,Umowa”). Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art.6 ust.1 lit.a) RODO,

2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust.1 lit.b) RODO,

3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Dentus obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa wskazane w Art. 6 ust.1 lit.c) RODO,

4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dentus – wskazane w Art.6 ust. 1 lit.f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Dentus będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Dentus nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,

2. w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz wykonania usług towarzyszących,

3. w celu przestrzegania przez Dentus przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,

4. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu produktów i usług Dentus w okresie obowiązywania Umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów Dentus,

5. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów Dentus, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez termin dłuższy z następujących:

1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo

2. przez cały okres świadczenia usług objętych umową, albo

3. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Dentus podmiotom, tj.:

1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Dentus np. dostawcom usług IT oraz firmom podwykonwaczym współpracującym z Dentus, Prawnikom współpracującym z Dentus, firmom kurierskim i pocztowym,

2. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,

3. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Dentus opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy lub jej wykonania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Dentus oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa Dentus danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, prosimy o poinformowanie tych osób:

1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Dentus,

2. o tym, że Dentus jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego Dentus pozyskał ich dane.