Wypełnienia kompozytowe w zębach stałych – 2 lata

W przypadku uzupełnionych stref podparcia (czyli braku przeciążeń) oraz zachowania prawidłowej higieny  gwarancja na wypełnienie 1 lub 2 powierzchniowe  wynosi  2 lata.

Ograniczenia – gwarancja zostaje ograniczona do 1 roku w przypadku:

-braku stref/y  podparcia.

– rozległego wypełnienia 3 powierzchniowego.

-wypełnienia przyszyjkowego

Ograniczenie- gwarancja zostaje ograniczona do 0,5 roku w przypadku odbudowy zęba martwego bez należytego wzmocnienia go sztyftem i koroną. Takie wypełnienie traktujemy jako czasowe.

Po uzupełnieniu stref podparcia gwarancja przedłużona jest do 2 lat.

W przypadku bruksizmu okres gwarancji  ustalany jest indywidualnie przez lekarza.

Wypełnienie ubytku zęba mlecznego – 1 rok

Gwarancja ustalana indywidualnie w zależności od stopnia  trudności  założenia wypełnienia

Korony / mosty protetyczne zamontowane na ostateczny cement-  3 lata

Gwarancja dotyczy prawidłowej sytuacji zgryzowej z uzupełnionymi strefami podparcia warunkującymi równomierny rozkład sił bez przeciążeń. W przypadku wykonania pracy bez odbudowania stref podparcia  gwarancja ograniczona jest do 12 miesięcy.  Jeśli w ciągu pół roku zostaną uzupełnione strefy podparcia likwidujące przeciążenie gwarancja zostanie przedłużona do 3 lat.

W przypadku konieczności zacementowania pracy protetycznej na cement tymczasowy konieczne jest zgłoszenie się na ostateczne cementowanie w wyznaczonym nieprzekraczlnym terminie.  Przekroczenie go może skutkować komplikacjami za które lekarz nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Bruksizm – gwarancja ustalana indywidualnie przez lekarza.

Protezy ruchome akrylowe, akronowe, nylonowe- 1 rok

Gwarancja dotyczy korekt,  złamań,  pęknięć , wypadnięcia zębów pod warunkiem, że strefy podparcia są odbudowane. W przypadku braku odbudowanych stref podparcia gwarancja ograniczona jest do 6 miesięcy, a po ich odbudowaniu rozszerzona do 1 roku.

Gwarancja nie dotyczy przebarwień i powstawania indywidualnych odczuć pacjenta dot. zapachu lub odruchu wymiotnego.

Bruksizm – gwarancja ustalana indywidualnie przez lekarza.

Protezy szkieletowe- metalowe -2  lata na elementy metalowe,  -1 rok na elementy akrylowe.

W przypadku braku odbudowanych stref podparcia gwarancja na el metalowe ograniczona jest do 12 miesięcy, a po ich odbudowaniu rozszerzona do 2 lat.

Bruksizm – gwarancja ustalana indywidualnie przez lekarza.

Leczenie kanałowe- 2 lata

Dotyczy zębów leczonych przyżyciowo, niepowikłanych infekcją zgorzelinową oraz infekcją okłowierzchołkową z anatomią kanałów umożliwiającą dotarcie do okolicy wierzchołka . W przypadku powstałych w okresie gwarancji  problemów dot.  leczenia kanałowego ,  braku możliwości poprawienia stanu zęba i  konieczności  jego usunięcia część kosztów poniesionych podczas leczenia kanałowego zostanie przeniesionych na poczet uzupełnienia protetycznego

Leczenie kanałowe – ponowne (reendo) oraz zębów powikłanych zgorzelą lub stanem zapalnym okołowierzchołkowym, zębów z trudnościami w anatomicznymi

Leczenie kanałowe wykonywane wtórnie po latach  nie jest objęte gwarancją sukcesu  ze względu na  możliwość napotkania obstrukcji  wewnątrz kanału, nieprzewidywalność  anatomii  kanałów i  gojenia się tkanek okołowierzchołkowych . Chociaż statystycznie  efekt takiego leczenia jest zadawalający  leczenie  traktowane  jest jako  próba ratowania zęba i ze zrozumiałych powodów niesie ze sobą większe ryzyko perforacji i złamania narzędzia w kanale.

Wkład koronowo korzeniowy/ Odbudowa na włóknie szklanym –przygotowanie zęba do koronowania. –  gwarancja na wytrzymałość  łączenia wzmocnienia  z korzeniem zęba wynosi  1 rok.

Implanty – 10 lat

Gwarancja na wytrzymałość struktury implantu  uzależniona jest od jego  grubości   i wynosi  od  5-10 lat. Grubość implantu uzależniona jest od wielkości kości własnej lub odbudowanej,  w którą wszczepiany jest implant.

Gwarancja nie obejmuje zaniku kości wokół implantu.

W przypadku nie przyjęcia  się implantu (brak osteointegracji)  w okresie jego wgajania implant zostanie wszczepiony bezpłatnie.

Gwarancja jest ograniczona  do 12 miesięcy,  kiedy strefy podparcia pozostają nieodbudowane. Należy postrzegać  taką sytuację jako przeciążenie zgryzowe.  Uzupełnienie stref podparcia w ciągu 1 roku przedłuża gwarancję do 5-10 lat.

Bruksizm – gwarancja ustalana jest indywidualnie.

Warunki utrzymania gwarancji.

  • Uzupełnienie braków w jamie ustnej i realizacja planu leczenia.
  • Bezpłatny, kontrolny przegląd uzębienia co 6 miesięcy w gabinecie DENTUS.
  • Higienizacja jamy ustnej co 6 miesięcy w gabinecie Dentus.
  • Realizacja zaleceń lekarza, które będą podane podczas kontroli jamy ustnej.

Gwarancja nie obejmuje:

Uzupełnień tymczasowych ( korony , mosty , protezy) – a zwłaszcza wykonywanych świeżo po usunięciu zębów.

Leczenia kanałowego zębów wielokanałowych -ze względu na nieprzewidywalność anatomiczną kanałów oraz nieprzewidywalny często proces gojenia tkanek okołowierzchołkowych  zwłaszcza powikłanych zgorzelinowo.

Prac wykonanych na życzenie pacjenta mimo  rekomendacji  odmiennego , pewniejszego  planu przedstawionego przez lekarza.

Leczenia naturalnych powikłań poekstrakcyjnych .

Leczenia kanałowego powstałego wskutek  leczenia głębokiej próchnicy ( w krótkim lub odległym czasie) , opracowywania zęba pod koronę protetyczną – koniecznego w trakcie opracowywania lub powstałego wskutek stanu zapalnego po pewnym czasie od zacementowania korony lub mostu. W takiej sytuacji pacjent ponosi  koszt leczenia endodontycznego i ewentualnego wzmocnienia zęba sztyftem.

Leczenia kanałowego powtórnego – reendo.

Bruksizmu w wyjątkowo skrajnych przypadkach.

Gwarancji nie podlegają szkody powstałe w następujących sytuacjach i w skutek:

Pęknięcia korony lub korzenia zęba  w trakcie leczenia  endodontycznego . Między wizytami lub po jego odbudowie jeśli ząb nie został zaopatrzony zgodnie z rekomendacją.

Urazowego pęknięcia pracy protetycznej lub odbudowy zęba.

Uszkodzenia pracy protetycznej w wyniku skrajnego bruksizmu  ( przetarcia i wykruszenia porcelany lub metalu, wyważanie notoryczne wypełnień.

Uszkodzenia struktury zęba,  których przyczyną  jest brak należytej higieny.

Nienależytego użytkowania ruchomych uzupełnień protetycznych.

Odstąpienie od planu leczenia  lub jego  przerwanie.

Zaniku kości i zmian w tkankach przyzębnych.

Nie zgłoszenia się w wyznaczonym czasie na ostateczne cementowanie  mostu.

Obecnego przy rozpoczęciu pracy, zaostrzonego  lub powstałego w trakcie  jej użytkowania schorzenia działającego negatywnie na układ stomatognatyczny tj. padaczka, cukrzyca, osteoporoza, wprowadzenia leczenia uszkadzającego układ odpornościowy ,  wprowadzenie  intensywnej diety itp.

Jeśli wystąpi konieczność  drobnej korekty   pracy i pacjent nie będzie miał możliwości wykonania jej u lekarza prowadzącego  leczenie dopuszcza się (dla  dobra pacjenta)  wykonanie jej u innego lekarza po wcześniejszym skontaktowaniu lekarzy ze sobą.

Jeśli zajdzie konieczność naprawy lub  poprawienia pracy protetycznej,- w celu utrzymania gwarancji- może ona  być wykonana tylko przez lekarza prowadzącego lub innego lekarza z gabinetu Dentus.

Koszty poniesione z tego tytułu  w innym gabinecie nie będą zwrócone.